بیمه های طرف قرارداد

خدمات درمانی شامل بیمه کارکنان دولت ، خویش فرما (ایرانیان) – روستایی

نیروهای مسلح – تامین اجتماعی – بانکها

بیمه طلایی شامل فرهنگیان - بنیاد جانبازان – قوه قضاییه (دادگستری) و شهرداری