حسین آیت اللّهی

دکتر حسین آیت اللّهی

دکتر حسین آیت اللّهی

سوابق تحصیلی

* پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1366 لغایت 1373

* دوره تخصص از دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1379 لغایت 1383

* دوره فلوشیپ پاتولوژی ملکولی و سیتوژنتیک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 از سال 1387 لغایت 1389

 
 
 
سوابق شغلی
 

* مدیر گروه تکنولوژی علوم آزمایشگاهی( دانشکده پیراپزشکی)از سال 1384لغایت 1387

* دبیر و عضو کمیته کارشناسی علوم بالینی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1385 لغایت 1386

* عضو شورای انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه از سال 1385 لغایت 1387

* عضو کمیته کارشناسی بودجه طرح های تحقیقاتی معاونت پزوهشی دانشگاه از سال 1385 تاکنون

* عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از سال 1385 لغایت1387

* عضو شورای آموزشی –پژوهشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1385 لغایت 1387

* عضو هیَت تحریر یه مجله علمی پژوهشی Iranian journal of pathology از سال 1384 تاکنون

* عضو کمیته داوری مقالات هشتمین و نهمین و دهمین کنگره پاتولوژی ایران – تهران

* عضو تدوین راهبردی انتشارات دانشگاه

* عضو کمیته آسیب شناسی نسوج بیمارستان قائم «عج» از سال 1386 تاکنون

* رئیس اداره امور آزمایشگاههای استان خراسان رضوی از سال 1389 تاکنون

* رئیس آزمایشگاه مرجع دانشگاه از سال 1389 تاکنون

* رئیس آزمایشگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج) از سال 1390 تاکنون

* دبیر کمیته پژوهشی علوم بالینی دانشگاه –از سال 1385 لغایت 1387

* عضو شورای انتشارات دانشگاه – 1385 لغایت 1387

* عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی 1386 لغایت 1388

* عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 1385 لغایت 1387

* مدیر گروه تکنولوژی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی 1385 لغایت 1388

* رئیس اداره آزمایشگاه های استان خراسان رضوی 1389 تاکنون

* رئیس آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1389 تاکنون

* رئیس آزمایشگاههای بیمارستان قائم (عج) از سال 1390 تاکنون